CR קשרי קהילה מספקת קשרי קהילה והסברה לליווי פרויקטים של תשתיות ותחבורה המבוצעים בתוך אזורי מגורים, מסחר ושווקים עמוסים וצפופים, ואשר משבשים את מהלך חייהם התקין של התושבים והסוחרים ובכך יוצרים חיכוך עם הציבור. מטרת ליווי פרויקטים הינה לקדם שיתוף פעולה בין התושבים לתאגידים באופן המביא תועלת לכל הצדדים.

כך, התהליך מסייע ליוזמי הפרויקט לבטא בפעילותם אחריות תאגידית לטובת הסביבה והחברה, בעוד שהתושבים נהנים מהתחדשות ושיפור בסביבתם.

עבודתה של CR קשרי קהילה בתחום זה מתבצע החל משלב התכנון ועד ליווי פרויקטים ברגע הביצוע.

ליווי פרויקטים - פרויקטי תשתיות לדוגמה: