CR קשרי קהילה מספקת קשרי קהילה והסברה לליווי פרויקטים של תשתיות ותחבורה המבוצעים בתוך אזורי מגורים, מסחר ושווקים עמוסים וצפופים, ואשר משבשים את מהלך חייהם התקין של התושבים והסוחרים ובכך יוצרים חיכוך עם הציבור. עבודתה של CR קשרי קהילה בתחום זה מתבצע החל משלב התכנון ועד ליווי הביצוע.

פרויקטי תשתיות לדוגמה: