CR קשרי קהילה מלווה את הקמתם של מיזמים שמטרתם שילוב פעולות חברתיות בתוך הקהילה. אנחנו מלווים את תהליך הטמעתם, הכנת הציבור, הפחתת התנגדויות תושבים אפשריות וכדומה. 

פרויקטי ליווי קהילתי לפרויקטים חברתיים לדוגמה: