CR קשרי קהילה מלווה את הקמתם של מיזמים שמטרתם שילוב פעולות חברתיות בתוך הקהילה. אנחנו מלווים את תהליך הטמעתם, הכנת הציבור, הפחתת התנגדויות תושבים אפשריות וכדומה - פרויקטים חברתיים. 

ליווי קהילתי - פרויקטים חברתיים לדוגמה: